Parken Fitness

Villkor

§ 1. Medlemskap
Medlemskapet på Parken Fitness är personligt och kan ej överlåtas. Minimiålder för att teckna medlemsavtal via autogiro är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning. Vid besök på anläggningen ska medlem alltid registrera sig. Medlem är skyldig att alltid medföra sitt medlemskort under vistelsen på klubben även under träning, så att detta kan uppvisas vid eventuell kontroll. Vid förlust av medlemskort eller om det skadats så det blir obrukbart ska detta omgående anmälas till receptionen, som då utfärdar ett nytt kort mot en ersättning av 250 kr. Medlem är skyldig att omgående meddela Parken Fitness vid ändring av namn, adress, telefonnummer, mail, kontonummer, kortnummer och andra lämnade uppgifter.

§ 2. Betalning
Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis. Ingen återbetalning av förskottsbetalade avgifter sker.

Kontantbetalning
Vid tecknande av avtal betalas kostnaden för medlemskapet i sin helhet vid avtalets ingående. Samt en inskrivningsavgift på 750 kr.

Betalning via kort eller autogiro
All löpande betalning sker i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen samma dag som du tecknade medlemskap. Om täckning saknas tillkommer påminnelseavgift vid varje tillfälle i enlighet med gällande lagstiftning. Parken Fitness förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning sända ärendet vidare för indrivning av annan part. Genom tecknande av detta avtal ger medlem Parken Fitness rättighet att överlåta betalningar kopplade till detta avtal till annan part. Ingen återbetalning av förskottsbetalade avgifter sker. Autobetalning via kort eller autogiro gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av endera parten. När du köper ditt kort betalar du uppläggningsavgiften på 750 kr samt den första träningsperioden fram till första kort eller autogirodragningen.
Det är varje medlems skyldighet att meddela Parken Fitness när man inte är berättigad till ungdomsrabatt. Retroaktiva betalningar görs inte. Betalare medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto, på begäran av angiven mottagare på en viss dag (förfallodagen), via bankkort eller autogiro.
Betalning via faktura
Vid betalning via faktura gäller tio dagars kredittid. Åldersgräns för fakturabetalning är 18 år. Faktureringsavgift på 45 kr inkl. moms tillkommer på samtliga fakturor. Parken Fitness förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

§ 3. Avtalstid och uppsägning
Medlemskapet är bindande hela avtalsperioden och kan ej avslutas innan avtalsperiodens slut. Alla avtal har en obligatorisk uppsägningstid på två kort eller autogirodebiteringar och uppsägningen måste göras skriftligen till Parken Fitness. Kontant betalda kort upphör automatiskt om de inte förnyas.


§ 4. Frysning av medlemsavtal
Frysning av medlemsavtalet är möjligt vid långtidssjukskrivning, arbete/studier i utlandet eller graviditet. Läkarintyg eller arbetsintyg krävs. I dessa fall kan medlemsavtalet frysas minst en månad och längst sex månader per kalenderår. Efter frysningsperioden löpt ut aktiveras medlemsavtalet automatiskt. Frysning kan inte göras i efterhand. Bindningstiden för medlemskapet flyttas fram motsvarande tiden för fryst medlemskap.


§ 5. Prisändringar
Vid eventuell prishöjning av medlemskapet informeras medlem i god tid för att hinna säga upp medlemskapet enligt uppsägningstiden på två betalningsperioder.

§ 6. Hälsotillstånd
Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i Parken Fitness aktiviteter.

§ 7. Trivselregler och träningsföreskrifter
Medlem förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa trivselregler och ordningsregler för användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse äger rum. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder. Alkoholförbud råder i våra träningslokaler. Träning under obemannade tider kan endast ske där du har ett giltigt medlemskap. Vid regelbrott förbehåller sig Parken Fitness att ta ut en skälig ersättning från 500-1500kr. Medlem är medveten om att det pågår kamerabevakning i Parken Fitness lokaler och ger härmed sitt godkännande till det.

§ 8. Dopning
Parken Fitness har nolltolerans vad gäller bruk av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt dopinglagen (1991:1 969) samt SFS (1999:44).

§ 9. Praktiska eller oförutsedda ändringar
Parken Fitness förbehåller sig rätten att göra ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning och schemaplanering och utbud för gruppträning. Parken Fitness förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid renovering - reparation, underhåll och servicearbeten. Ändringar kommer att meddelas medlem i god tid.
Parken Fitness ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständighet utanför Parken Fitness kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand-, vatten eller annan större skada på Parken Fitness träningscenter, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

§ 10. Personuppgifter (GDPR)
Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med GDPR. Om medlem önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Parken Fitness kommer detta att meddelas av Parken Fitness. Medlem kan begära rättelse av felaktiga uppgifter.

§ 11. Utryckningskostnad
Medlem åtar sig genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid eller utlösande av falskt brandlarm eller inbrottslarm kommer medlem att debiteras för utryckningskostnad.

§ 12. Identifiering
För autogiroavtalet krävs svenskt personnummer, svenskt kontonummer och giltigt svenskt ID-kort. För eventuella rabatter krävs intyg som bekräftar att medlem har rätt till Parken Fitness rabatter.

§ 13. Ansvar för medlemmars ägodelar och olycksfall
Parken Fitness ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på medlems eller annan besökares tillhörigheter. Parken Fitness ansvarar heller inte för personskador som förorsakats medlem p.g.a. olycksfall eller till följd av annan besökares agerande. Parken Fitness rekommenderar sina medlemmar och övriga besökare att ha egna olycksfalls- och hemförsäkringar.

§ 14. Ångerrätt vid köp på internet
Du som privatperson har enligt distansavtalslagen rätt att ångra eller reklamera ditt köp inom 14 dagar efter mottagandet. Vid retur skall träningskortet vara oanvänt.

ORDNINGSREGLER

  • Vid besök på Parken Fitness måste incheckning ske. Gäller även vid bemannade tider.
  • Medlemskortet är personligt vilket innebär att du inte får släppa in någon annan vid inpassering i ytterdörren. Medlem får inte ge obehöriga personer tillträde till Parken Fitness lokaler, sker detta kommer en straffavgift på 1 500kr krävas av medlem samt eventuell avstängning. En polisanmälan kommer att göras.
  • Rena inneskor skall alltid användas i Parken Fitness lokaler. Vid uppmärksammande av smutsiga skor kommer en städavgift att tas ut, från 500kr.
  • Träna i rena kläder som är lämpade för inomhusträning. Det är inte tillåtet att träna barfota på grund av hygieniska skäl.
  • Utrustning och redskap ska hanteras varsamt för att undvika skadegörelse och obehagligt höga ljud. Efter användning ska utrustningen och redskapen alltid hängas eller läggas tillbaka på dess plats. Torka av konditionsmaskiner och träningsmaskiner med handduk och rengöringsspray efter användning. De som inte sköter hanteringen av vikter, skivstänger, redskap och maskiner kan komma att få betala en straffavgift på 250kr. Vid upprepade förseelser kommer medlem att stängas av från Parken Fitness. Vid skadegörelse är medlem skyldig att betala hela kostnaden för skadegörelsen.
  • Du ska visa hänsyn, inte föra oväsen och du får ej skräpa ner på Parken Fitness. Lämna ej dina skor eller vattenflaska i lokalen. Om något i gymmet går sönder eller om du upptäcker trasig utrustning skall personal kontaktas.
  • Barn som medtages till Parken Fitness får ej röra sig fritt ute på gymmet utan hänvisas till vår lounge. Du har ansvar för barnets/ens säkerhet på Parken Fitness och att dom inte stör övriga medlemmar.
  • Du ska alltid se till att ytterdörren är stängd och låst när du lämnar Parken Fitness. Vid problem eller akuta situationer ska du ringa jourtelefon 076-141 00 68.
Parken Fitness medlemmar är skyldiga att hålla sig uppdaterade om ändrade medlemsvillkor och ordningsregler.
Jag har läst och accepterar Parken Fitness medlemsvillkor och ordningsregler.
Parken Fitness Ludvika
Öppet dygnet runt för medlemmar.
Adress Storgatan 13, 771 30 Ludvika
Mail parkenfitness@gmail.com
Tel 076-141 00 68

Receptionens öppettider

Måndag 16:00 – 19:00
Tisdag 09:00 – 18:00
Onsdag 16:00 - 19:00
Torsdag 09:00 – 18:00
Fredag 15:00 – 17:00
Söndag 09:00 – 11:00